تبلیغات
پرده ها - بکارت از نظر قانون ایران
 

بکارت از نظر قانون ایران

نوشته شده توسط :محمد رادو
پنجشنبه 31 تیر 1389-04:05 ب.ظ

بكارت از قانون ایران

برگرفته از انتشارات معاونت قوه قضاییه ایران ((پاسخ ها از آایت الله میرزا جواد تبریزی))
1- مفهوم بكارت، اثبات آن و حقّ فسخ عقد در صورت شرط بكارت
. الف. منظور از باكره چیست؟ آیا منظور عدم ازاله پرده بكارت است؟ آیا منظور عدم آمیزش جنسى است؟ حتى اگر پرده بكارت سالم باشد؟ زیرا در پرده بكارت از نوع اتساعى آمیزش صورت مى گیرد اما پرده به قوت خود باقى است. آیا منظور عدم ازدواج قبلى است؟ بدین معنا كه معقوده كسى نبوده باشد؟
ب. آیا عدم بكارت (ثیوبت) عیب محسوب مى شود و نقش عرف در این مورد چیست؟

آیت الله العظمى میرزا جواد تبریزى
الف. مقصود از باكره زنى است كه با او نزدیكى نشده است، و زنى كه با او نزدیكى شده ـ حتى اگر نزدیكى از روى شبهه یا زنا بوده ـ باكره حساب نمى شود، و در صورت نزدیكى چه پرده بكارت عود كند یا نكند، باقى باشد یا باقى نباشد، زن ثیّب حساب مى شود. والله العالم.
ب. ثیّب بودن از عیوب موجب فسخ نكاح نیست و چنانچه شخص با زنى به عنوان اینكه باكره است ازدواج كرده و معلوم شد كه زن ثیّب بوده، در این صورت شوهر حق فسخ نكاح را ندارد، لكن از مهر تعیین شده به نسبت ما به التفاوت بین مهر باكره و مهر ثیّب كسر مى شود. والله العالم.

آیت الله العظمى سید على خامنه اى
الف. تشخیص مفهوم بكارت در موارد مختلف فرق مى كند و در هر صورت در مورد شرطیت اجازه ولىّ (پدر یا جدّ پدرى) براى ازدواج دختر باكره در موارد سه گانه (ازاله بكارت توسط دست و امثال آن، عقد بدون ازاله و آمیزش بدون ازاله بكارت) باید احتیاط شود و از ولى اجازه گرفته شود.
ب. باكره نبودن عیب نیست ولى بكارت صفت كمال است. والله العالم.

آیت الله العظمى سید على سیستانى
الف. در رابطه با لزوم تحصیل اذن پدر یا جد پدرى در باكره مقصود كسى است كه از روى عقد شرعى دخول به او قبلاً یا دبراً نشده باشد.
ب. مقصود واضح نیست.

آیت الله العظمى لطف الله صافى گلپایگانى
الف. بعید نیست منظور، عدم زوال بكارت باشد. والله العالم.
ب. در فرض سؤال مجرد عدم بكارت عیب نیست بلى اگر در عقد نكاح شرط بكارت شده باشد یا عقد مبنیاً بر آن واقع شده باشد در فرض سؤال كه زوجه فاقد بكارت است زوج حق فسخ دارد و در این صورت چنانچه زوج فسخ كرد نسبت به مهریه اگر دخول واقع نشده یا دخول واقع شده و مدلّس خود زوجه بوده مهریه ندارد و اگر مدلّس دیگرى بوده زوج باید مهرالمسمى را به زوجه بپردازد و مى تواند معادل آن را از مدلّس مطالبه كند. والله العالم. 3 جمادى الاولى 1422.

آیت الله العظمى ناصر مكارم شیرازى
بكارت در رسائل مختلف مفاهیم مختلفى دارد در آن جا كه اجازه پدر لازم است منظور از باكره كسى است كه ازدواج نكرده باشد ولى بكارت در عرف عام كه به صورت شرط ضمنى بر دختران شرط است آن است كه پرده مخصوص محفوظ باشد و نبودن آن عیب است یا به تعبیر دیگر مخالف شرط ضمنى محسوب مى شود. 23/3/80

آیت الله العظمى سید عبدالكریم موسوى اردبیلى
الف. اگرچه در مواردى ممكن است باكره تمام موضوع حكم شرعى نباشد ولى منظور از باكره آن است كه مدخول بها نباشد.
ب. عدم بكارت، عیب مجوز فسخ نیست ولى اگر بكارت به نحوى در عقد نكاح شرط شده باشد از جهت تدلیس مى شود نكاح را فسخ نمود.

آیت الله العظمى حسین نورى همدانى
الف. منظور از باكره بودن این است كه ازدواج نكرده باشد.
ب. اگر منظور از عدم بكارت این است كه زوج حق فسخ داشته باشد خیر حق فسخ ندارد مگر در صورتى كه شرط بكارت نموده و یا عقد مبنى بر آن واقع شده باشد.

 

2- هرگاه زوج هنگام عقد شرط بكارت زوجه را كند، در این صورت بفرمایید:
الف. اگر بعد از وقوع عقد معلوم گردد زوجه داراى پرده بكارت بوده و لیكن ثابت شود قبلاً با او نزدیكى صورت گرفته است (به لحاظ اینكه گاه پرده بكارت با نزدیكى زایل نمى شود) آیا در صورت مذكور، زوج امكان فسخ نكاح را دارد؟
ب. مراد از «بكارت» داشتن پرده بكارت است یا عدم نزدیكى (چه بسا پرده بكارت در مواردى همانند پریدن و... زایل مى گردد) یا هر دو؟
ج . آیا مراد از ثیّب، زنى است كه بصورت مشروع ازاله بكارت شده یا اینكه مراد از آن اعم است ولو اینكه از راه نامشروع یا عنف و یا پریدن و... ازاله بكارت شده باشد؟
د . آیا زنى كه بعد از نزدیكى باكره مى ماند حكم باكره را دارد یا ثیّب؟


آیت الله العظمى محمد تقى بهجت
الف. اگر بكارت او به جماع زایل شده و در عقد اشتراط بكارت شده باشد یا مبنیاً علیها باشد و ثیب بودن او به اقرار یا بینه ثابت شود زوج حق فسخ دارد.
ب و ج. غیر باكره آن است كه بكارت او به جماع زایل شده باشد.
د. اگر نزدیكى صورت گرفته و بكارت زائل شده ثیّب است.

آیت الله العظمى میرزا جواد تبریزى
الف. در فرض مذكور زوج حق فسخ نكاح را ندارد لكن از جهت شرط مزبور مى تواند به نسبت ما به التفاوت بین مهر المثل باكره و مهر المثل ثیب را از مهر المسمى پس بگیرد والله العالم.
ب. مراد این است كه با او نزدیكى نشده باشد و زوال بكارت به واسطه پریدن و امثال آن اثرى ندارد والله العالم.
ج. مراد از ثیّب كسى است كه با او نزدیكى شده، چه از راه مشروع یا غیر مشروع و با زوال بكارت به واسطه پریدن و امثال آن شخص ثیب نمى شود والله العالم.
د. زنى كه با او نزدیكى شده حكم باكره را ندارد. والله العالم.

آیت الله العظمى سید على خامنه اى
الف. مورد فسخ نیست مگر اینكه مقصود طرفین از باكره بودن نزدیكى نكردن باشد.
ب. منظور همان پرده است ولى در بعض احكام مثل اذن پدر مورد احتیاط است مگر در مواردى كه مراد نزدیكى نكردن باشد.
ج. از مسأله قبل معلوم مى شود.
د. باكره است و حكم باكره دارد.

آیت الله العظمى سید على سیستانى
الف. بستگى به نظر عرف در این تعبیر دارد، و ظاهراً منظور از آن داشتن پرده مخصوص نیست و بر این اساس در فرض مذكور حق فسخ دارد.
ب. ظاهراً منظور عدم نزدیكى است.
ج. معیار در این مورد فهم عرف است و به حسب مقاصد عقلایى منظور دخول است.
د. حكم ثیبه را دارد.

آیت الله العظمى لطف الله صافى گلپایگانى
الف. در فرض سؤال، كه بكارت هنوز باقى است زوج حق فسخ ندارد. والله العالم.
ب. منظور داشتن پرده بكارت است.
ج. ثیّبه یعنى زنى كه به سبب جماع ولو به طریق غیر مشروع بكارت او زایل شده باشد. والله العالم
د. زن مذكور حكم ثیّبه را دارد.5 ربیع الاول 1420 هـ .

آیت الله العظمى محمد فاضل لنكرانى
الف. چون چنین شرطى به معنى عدم نزدیكى است لذا در فرض سؤال حق فسخ ثابت است ولى اگر دخول صورت گرفته دختر استحقاق مهر المثل را دارد.
ب. عرفاً عدم نزدیكى فهمیده مى شود نه داشتن پرده بكارت حال چه به واسطه اتساعى بودن یا جراحى دو مرتبه به حالت اول بازگشته باشد و حتى عرفاً اگر پرده به واسطه مرض یا امر دیگرى غیر از نزدیكى زائل شده باشد چندان مهم نیست.
ج. مراد، اعم است.
د. حكم ثیّب را دارد.

آیت الله العظمى ناصر مكارم شیرازى
الف. حق فسخ نكاح ندارد.
ب. معمولاً در عرف منظور از بكارت داشتن پرده مخصوصى است.
ج. هر دو مشمول ثیب هستند.
د. از جهتى كه در بالا ذكر شد حكم باكره را دارد ولى از جهت اذن پدر و مانند آن حكم ثیب را دارد. 25/5/78

آیت الله العظمى سید عبدالكریم موسوى اردبیلى
الف. اگر ثابت شود با او نزدیكى شده حق فسخ دارد.
ب. بسته به نیت شرط كننده است ولى ظاهراً و غالباً منظور عدم دخول است.
ج. كلمه ثیب ظهور عرفى آن در زنى است كه از زوجش جدا شده باشد.
د. حكم باكره را ندارد.

آیت الله العظمى حسین نورى همدانى
الف. در فرض سؤال حق فسخ نكاح را دارد.
ب. ظاهراً منظور از پرده بكارت داشتن پرده بكارت است.
ج. منظور از (ثیب) آن است بكارت از طریق وطى حلال ازاله شود.
د. حكم باكره را ندارد.

اداره حقوقى قوه قضاییه
در پاسخ به استعلام شماره 1082/م مورخه 27/7/1376 نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضاییه به شرح زیر اعلام مى گردد:
الف. با توجه به ماده 1128 قانون مدنى، زوجى كه هنگام ازدواج شرط بكارت نموده باشد اگر بعد از ازدواج معلوم شد كه با زوجه جماع شده هرچند پرده بكارت سالم و موجود و از نوع حلقوى باشد داراى حق فسخ خواهد بود، زیرا منظور از بكارت در درجه اول همان عدم نزدیكى است.
ب. با توجه به آنچه كه در بالا گفته شد تكلیف بند «ب» معلوم است.
ج. اكراه زن و زایل شدن بكارت اگر به عنف هم باشد تأثیرى در قضیه نخواهد داشت و كماكان زوج حق فسخ خواهد داشت.
د. همین كه معلوم شد زوجه فاقد بكارت است حق فسخ براى زوج تحقق پیدا مى كند و فرقى نمى كند كه فقدان بكارت در اثر افتادن از بلندى باشد یا بیمارى.
هـ . اطّلاع یا عدم اطّلاع خانواده دختر نیز از این مسأله قبل از عقد تأثیرى در حكم مسائل بالا ندارد.
و. عدم اطّلاع خود دختر هم از این موضوع نیز تأثیرى در تحقق حق فسخ براى زوج نخواهد داشت چون زوج با شرط دارابودن بكارت براى دختر با او ازدواج نموده است.

 


3- اگر در عقد ازدواج، بكارت زوجه شرط شده باشد یا عقد مبتنى بر بكارت زوجه باشد، منظور از باكره چیست؟
الف. آیا منظور عدم ازاله پرده بكارت است؟
ب. آیا منظور عدم آمیزش جنسى است، حتى اگر پرده بكارت سالم باشد؟ (زیرا در پرده بكارت از نوع اتساعى، آمیزش صورت مى گیرد اما پرده به قوت خود باقى است).
ج. آیا منظور عدم ازدواج قبلى است بدین معنى كه معقوده كسى نبوده باشد؟

آیت الله العظمى سید على سیستانى
ظاهر از شرط فرض «ب» است. 12/ربیع الثانى/1422 هـ .

آیت الله العظمى لطف الله صافى گلپایگانى
ظاهراً منظور هر دو مورد «الف» و «ب» مى باشد اگر شرط بكارت شده و پرده زائل شده در حالى كه هیچ گونه آمیزشى واقع نشده یا اینكه آمیزش انجام شده و پرده سالم مانده در هر دو مورد زوج حق فسخ دارد و اما مورد «ج» یعنى مجرد ازدواج بدون تحقق دخول و زوال بكارت تخلف از شرط محسوب نیست و الله العالم. 14/4/80

آیت الله العظمى محمد فاضل لنكرانى
منظور عدم آمیزش جنسى و وطى است بنابراین اگر آمیزش صورت گرفته باشد به نحوى كه اگر پرده طبیعى بود از بین مى رفت صدق عدم بكارت مى كند. 3/6/80

آیت الله العظمى ناصر مكارم شیرازى
منظور عدم ازدواج قبلى است. 17/4/80

آیت الله العظمى سید عبدالكریم موسوى اردبیلى
اگرچه ممكن است باكره تمام موضوع حكم شرعى نباشد، ولى منظور از باكره غالباً این است كه مدخول بها نباشد، مگر اینكه ثابت شود طرفین از شرط بكارت مقصود خاصى دارند.

آیت الله العظمى حسین نورى همدانى
در صورتى كه پرده بكارت به خاطر نزدیكى از بین رفته باشد، زوجه باكره محسوب نمى شود و در سایر فرضها باكره به حساب مى آید.

 


4- اگر زوج معتقد باشد زوجه بكر نیست و قبل از عقد باكره نبوده است و زوجه ادعا كند كه بعد از عقد، بكارت توسط شوهر زایل شده است، بفرمایید:
الف. بار اثبات بر عهده كیست؟
ب. بر فرض وجود اماره یا قرینه برخلاف ادعاى هركدام آیا بار اثبات تغییر پیدا مى كند؟

آیت الله العظمى محمد تقى بهجت
این دعوى ثمره عملى ندارد مگر اینكه بكارت در ضمن عقد شرط شده باشد در آن صورت باید براى اثبات مدعى به حاكم شرع مرافعه نمایند.

آیت الله العظمى میرزا جواد تبریزى
درهر صورت زوج باید به حجّت شرعیه عدم بكارت زوجه را قبل از عقد اثبات نماید و در فرض اثبات، چنانچه عقد، بنابر باكره بودن واقع شده، زوج تنها مى تواند مابه التفاوت مهر باكره و غیر باكره از مهر مسمّى را از زوجه مطالبه كند و حق فسخ عقد را ندارد، و معلوم باشد مقصود از باكره بودن زن این است كه قبلاً با او نزدیكى نشده باشد - به وجه حلال یا حرام - و از بین رفتن پرده بكارت به جهت پریدن و مثل آن زن را از باكره بودن خارج نمى كند، والله العالم.

آیت الله العظمى سید على سیستانى
اگر باكره نبودن زوجه هنگام عقد منشأ اثر شرعى براى زوج باشد زوج مى تواند شكایت كند ولى او باید اقامه بینه كند و مى تواند از زوجه بخواهد كه قسم بخورد.

آیت الله العظمى محمد فاضل لنكرانى
الف . بار اثبات بر عهده زوج است.
ب . اگر مراد از اماره، اماره شرعى و بینه باشد، بار اثبات تغییر مى كند، و اگر مراد از آن شواهد و قرائن عرفى باشد تغییر نمى كند مگر اینكه قاضى شرع از آن ها علم حاصل كند كه در این صورت بر طبق علمش حكم مى كند.

آیت الله العظمى ناصر مكارم شیرازى
الف. مدعى نفى بكارت باید اثبات كند.

 


5- در صورتى كه داماد به خاطر عدم بكارت، نكاح را فسخ كند چه مقدار از مهریه را باید بپردازد و در صورت تدلیس از چه كسى مى تواند بگیرد؟
آیت الله العظمى ناصر مكارم شیرازى

در صورت شرط بكارت یا هر شرط كمال و عدم نقص ـ خواه به صورت ذكر در عقد باشد یا قبل از آن ـ چنانچه خلاف آن ثابت شود حق فسخ دارد و هرگاه دخول حاصل نشده باشد، مهر به كلى ساقط است و اگر حاصل شده باشد، مهر المسمى پرداخته مى شود سپس از كسى كه تدلیس كرده مى گیرد.


‏ 6- جواز انشاى عقد توسط زوجین ـ عدم اعتبار وجود شاهد در عقد
آیا در عقد، رضایت دو طرف كافى است و مى توانند خود صیغه را بخوانند؟ و داشتن گواه لازم است یا نه؟
آیت الله العظمى میرزا جواد تبریزى
اگر زن و مرد بتوانند عقد نكاح را به نحو صحیح شرعى انشاء كنند، مانعى ندارد كه خودشان عقد را جارى سازند، و در صحّت عقد نكاح، وجود شاهد معتبر نیست، والله العالم.

دوستان بیاد داشته باشید که همواره نیاز یک جامعه موفق سلامتی و بی عیب بودن اخلاقیات در آن جامعه است.
در زمان کنونی که عملا راه برای انجام انواع بی بند وباری اخلاقی باز گذاشته شده و متاسفانه بیشتر زیان آن به جامعه بر میگردد تا سود آن .
همانطور که اندیشه های ماركسیستی و فروید سیسم كاملا آشكار ساخته اند ، عقایدی كه فروید و امثال وی در غرب ترویج دادند بزرگترین ضربات را به اقتصاد ، روان و آرامش و ثبات جوامع غربی وارد نمود .
وجود پرده بكارت دلیل بر پاكى و تقوى و قداست دختر است و همانگونه كه امیرمؤمنان على(علیه السلام) فرموده این یك مهر الهى تقوى است.
و از میان بردن آن قبل از ازدواج راه را براى انحراف دختران و گسترش فساد در جامعه اسلامى كاملا هموار مى سازد.
امیدواریم خداوند همه ما را از وسوسه هاى شیطانى كه در لباس دلائل ناموزون منعكس مى شود محفوظ دارد.

 

نظرات() 


canadian online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 03:42 ق.ظ

Awesome posts. Thank you.
canadian pharmacies stendra canadian pharmacies online prescriptions canadian pharmaceuticals for usa sales Northwest Pharmacy canadian pharmacy no prescription no 1 canadian pharcharmy online legitimate canadian mail order pharmacies how safe are canadian online pharmacies canadian pharmacycanadian pharmacy safe canadian online pharmacies
http://viagraky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:39 ق.ظ

You actually suggested this effectively!
cialis preise schweiz cialis dose 30mg we recommend cheapest cialis cialis prezzo al pubblico buy cialis uk no prescription cialis from canada cialis en mexico precio enter site 20 mg cialis cost prix de cialis can i take cialis and ecstasy
http://buycialisky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:34 ب.ظ

Thank you! I appreciate it!
acheter cialis kamagra only best offers cialis use cialis preise schweiz venta de cialis canada cialis purchasing wow cialis 20 buy original cialis safe site to buy cialis online generic cialis 20mg tablets cialis vs viagra
canada pharmacies online prescriptions
چهارشنبه 14 شهریور 1397 07:42 ق.ظ

Amazing tons of very good information.
canadian discount pharmacies in canada online canadian pharmacy drugstore online shopping reviews canadian pharcharmy online24 northwest pharmacy canada canadian medications by mail trusted pharmacy canada drugstore online canada canadian prescriptions online serc 24 mg buy viagra usa
viagra cheap online
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:14 ق.ظ

You have made your position very well!!
online viagra price of viagra uk buying viagra uk buying real viagra online buy viagra online uk no prescription how can i get viagra uk can you buy viagra without a prescription best place to buy online viagra find viagra cheap viagra online usa
cialissy.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:23 ق.ظ

You made your stand very nicely.!
calis rezeptfrei cialis apotheke cialis farmacias guadalajara preis cialis 20mg schweiz buy cialis online nz tarif cialis france cialis daily we use it cialis online store cialis pills price each cialis para que sirve
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:55 ب.ظ

You've made your point.
cialis cipla best buy tadalafil 20mg india cialis 100mg cost cialis 20 mg cut in half purchasing cialis on the internet pastillas cialis y alcoho tadalafil 5mg cialis e hiv cialis sale online interactions for cialis
buy viagra online without prescription with overnight delivery
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:36 ق.ظ

This is nicely put! !
how to buy viagra online without prescription buy without prescription online honest place to buy viagra sildenafil uk cheap generic sildenafil buy viagra india viagra online cheap uk generic viagra online pharmacy order viagra without rx online how to get viagra cheap
Dale
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 12:04 ب.ظ
Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn't show up.
Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted to
say fantastic blog!
Viagra or viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:51 ب.ظ

Kudos! An abundance of content.

buy kamagra viagra buy viagra online next day delivery uk uk online pharmacy viagra buy viagra soft tabs prices for viagra get a prescription online for viagra order viagra without prescription can i buy viagra at walmart viagra pill buy viagra online online
rite
شنبه 25 فروردین 1397 08:42 ق.ظ
Valuable info. Lucky mе I found ү᧐ur website accidentally, ɑnd І'm stunned ѡhy tһis twist of fate dіdn't camе about earlier!
Ι bookmarked іt.
order viagra super active online
پنجشنبه 23 فروردین 1397 12:43 ب.ظ
Ϝor latest infߋrmation yoᥙ have to pay ɑ visit webb аnd on worⅼd-wide-web I found thiѕ web paցe aѕ ɑ Ƅest web site foг hottest updates.
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 11:24 ق.ظ

Many thanks, Lots of facts!

cialis coupons interactions for cialis prices on cialis 10 mg deutschland cialis online cialis generic availability wow cialis 20 cialis 05 cialis price thailand cialis cuantos mg hay cialis for bph
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 10:37 ب.ظ
I've ƅeen surfing oline more thqn 3 һourѕ today, yet I
never foᥙnd any inteгesting article ⅼike
yours. It's pretty worth enouցh for mе. In my opinion, if
all webmasters ɑnd bloggers maԀe goⲟd content аs you did, tthe nett
ѡill be much more useful thаn ever before.
Cialis pills
شنبه 4 فروردین 1397 11:25 ق.ظ

Valuable data. Appreciate it.
buy brand cialis cheap online prescriptions cialis only now cialis for sale in us cialis cuantos mg hay india cialis 100mg cost buy brand cialis cheap cialis generico lilly venta cialis en espaa cialis reviews non 5 mg cialis generici
zombie anarchy cheats
چهارشنبه 9 اسفند 1396 09:58 ق.ظ
پست بسیار زیبا من فقط بر وبلاگ شما تکان دادم و می خواستم بگویم که من واقعا از مرور وب خود لذت بردم
پست های وبلاگ در هر صورت من به RSS Feed شما و من اشتراک خواهد شد
امیدوارم دوباره به زودی بنویسید
real boxing 2 rocky cheats
یکشنبه 6 اسفند 1396 08:10 ق.ظ
در صورتی که درک نداشته باشید، سؤالهای شما واقعا درست است
هرچیزی به طور کامل، به جز این مقاله حتی درک خوبی هم دارد.
livejasmin credit generator scam
جمعه 4 اسفند 1396 02:41 ق.ظ
با تشکر از شما برای به اشتراک گذاشتن افکار خود. من واقعا از شما قدردانی میکنم
تلاش ها و من منتظر پست بعدی شما از شما تشکر می کنم یک بار دیگر.
Nintendo Switch Giveaway
پنجشنبه 7 دی 1396 10:21 ب.ظ
چه کارهایی را برای همکاران انجام می دهی، این بخش عالی در مورد آموزش و پرورش است و به طور کامل توضیح داده شده است، همه چیز را حفظ کنید
زمان.
Lynn
جمعه 17 آذر 1396 08:15 ب.ظ
Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren't loading correctly.
I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.
Nydia
جمعه 17 آذر 1396 07:15 ق.ظ
Greetings! Very useful advice in this particular post!
It's the little changes that make the biggest changes. Many thanks for sharing!
imvu credit generator
پنجشنبه 9 آذر 1396 09:36 ب.ظ
ضرب و شتم عالی من می خواهم تا زمانی که وب سایت خود را اصلاح می کنید، شاگردی کنم، چگونه می توانم عضو شوم
برای یک وب سایت وب سایت؟ حساب من به یک معامله قابل قبول کمک کرد.
من کمی خیلی آشنایی داشتم که پخشش مفهوم روشن واضح را ارائه داد
how much do std tests cost
جمعه 19 آبان 1396 07:04 ب.ظ
هنگامی که کسی یک نوشتار نوشت، ایده ی کاربر در ذهن او را حفظ می کند که چطور است
یک کاربر می تواند از آن آگاه باشد به همین دلیل است که این مقاله
شگفت انگیز است با تشکر!
ask a psychic
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:48 ب.ظ
با توجه به این نوشته، من به طور جدی فکر می کنم این سایت شگفت انگیز نیاز دارد
توجه بیشتر احتمالا دوباره برای دیدن بیشتر میآمدم، ممنونم
اطلاعات!
free tokens for chaturbate hack
سه شنبه 9 آبان 1396 06:07 ب.ظ
This is really interesting, You're a very skilled blogger.
I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic
post. Also, I've shared your website in my social
networks!
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 05:33 ق.ظ
سلام! من فقط می خواهم به شما یک شگفت انگیز بزرگ برای اطلاعات عالی شما در اینجا در این پست به من بدهید.
من به زودی به وبسایت شما میرسم
private std screening
دوشنبه 8 آبان 1396 05:11 ق.ظ
ضرب و شتم شگفت انگیز! من می خواهم در حالی که شما شاگرد است
سایت خود را اصلاح کنید، چگونه می توانم برای یک وب سایت وبلاگ بسازم؟

حساب من یک معامله قابل قبول را به من داد. من کمی از این بی خبر بودم
پخش شما مفهوم واضح روشن ارائه می دهد
real psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 04:58 ق.ظ
hello there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here.
I did however expertise some technical issues using
this website, as I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load properly.
I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but
sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage
your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.
Anyway I'm adding this RSS to my e-mail and can look out
for much more of your respective fascinating content.
Make sure you update this again very soon.
myfreecams token generator
شنبه 29 مهر 1396 09:04 ب.ظ
وقتی کسی نوشت یک نوشتار نوشت، او فکر می کند کاربر در مغز خود دارد که چگونه کاربر می تواند درک کند
آی تی. به همین دلیل است که این پاراگراف عالی است.
با تشکر!
real psychic readings
شنبه 15 مهر 1396 04:59 ب.ظ
سلام به همه، در اینجا هر کس این نوع از آشنایی را به اشتراک می گذارد، بنابراین خواندن این وبلاگ و من خوب است
برای بازدید از این وب سایت روزانه استفاده می شود.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox